Badania i kontrole zawiesi

Przeglądy okresowe, badania i naprawy zawiesi

Użytkownik zawiesi zobowiązany jest do przeprowadzania ich regularnej kontroli.

Wymienia się trzy typy kontroli zawiesia w okresie jego użytkowania:

- Kontrola bieżąca polega na oględzinach stanu technicznego zawiesia przed rozpoczęciem pracy oraz obserwacji zawiesia w czasie użytkowania.

- Kontrola okresowa powinna być przeprowadzona co najmniej 2 razy do roku, przy dużym natężeniu pracy co 2 - 3 miesiące. Kontrola polega na oględzinach i pomiarach wszystkich elementów zawiesia, ocenie ich zużycia i przydatności do dalszej eksploatacji. Wyniki kontroli powinny być każdorazowo rejestrowane i przechowywane w kartotece zawiesi.

- Badanie okresowe - każde zawiesie powinno być poddane badaniom okresowym co najmniej raz na rok, a przy dużym natężeniu pracy dwa razy w roku.Wyniki badań należy dołączyć do kartoteki zawiesia.

W ramach przeglądu przeprowadzamy:

• kontrole wizualne zawiesi linowych wg. PN-EN 13414

• kontrole wizualne zawiesi łańcuchowych wg. PN-EN 818-4

• kontrole wizualne zawiesi pasowych wg. PN-EN 1492-1

• kontrole wizualne zawiesi wężowych wg. PN-EN 1492-2

• badania wytrzymałościowe zawiesi

• obciążenia próbne zawiesi

• naprawy zawiesi

• usługi realizowane są na zawiesiach Firmy „KIM” i innych producentów


Przeglądy okresowe, badania, naprawy chwytaków i wciągników:

• kontrole chwytaków do blach

• kontrole chwytaków magnetycznych

• kontrole chwytaków specjalistycznych

• kontrole wciągników

• obciążenia siłą próbną

• obciążenia dynamiczne

• naprawy chwytaków i wciągników